1. Splošno o gostovanju

1.1. Pogoji poslovanja so pravni dogovor med posameznikom ali pravno osebo (v nadaljevanju “naročnik”) in poslovnim subjektom *.guestblock.net, LinKomp d.o.o. (v nadaljevanju “ponudnik”). Ob oddanem naročilu se smatra, da je naročnik seznanjen s pogoji uporabe, ki so javno objavljeni na naših spletnih straneh.
Razmerje med ponudnikom in naročnikom urejajo poleg veljavne zakonodaje še spodaj navedeni pogoji.

1.2. Naročnik se strinja, da izpolnjuje zakonsko določeno starost za vstop v ta pravni dogovor, ki je 15 let. V kolikor je mlajši mora zaprositi za dovoljenje zakonite starše ali skrbnike. Ponudnik ne odgovarja, če naročnik ne poda pristnih podatkov.

1.3. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost in pravilnost vseh kontaktnih podatkov in podatkov, ki so potrebni za izdajo računov za opravljene storitve. Naročnik razume in se strinja, da s svojimi podatki razpolaga samostojno v nadzorni plošči, ki se nahaja na eni od domen *.guestblock.net, ki mu ga v uporabo nudi in delovanje zagotavlja ponudnik.

1.4. Naročnik se obveže, da bo redno spremljal elektronski naslov, ki ga je navedel ob naročilu storitev.
Naročnik se obveže, da bo ponudnika redno obveščal o spremembah e-poštnega naslova, ki ga redno uporablja. Naročnik razume in se strinja, da lahko e-poštni naslov vedno posodobi tudi sami z uporabo naročniškega centra. Ponudnik je zaradi narave delovanja e-poštne tehnologije v celoti odvezan odgovornosti za to, da lahko določena sporočila in/ali obvestila, poslana na naročnikov elektronski naslov, prispejo v mapo z nezaželeno pošto (t.i. “spam” ali “junk”).

1.5. Naročnik je seznanjen, da ponudnik objavlja obvestila glede ponudnikovih storitev na spletnih straneh ponudnika.

1.6. V skladu z direktivo 2010/45/EU ter s spremenjenim 84. členom Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) se s 01.01. 2013 uvaja enakovredna obravnava papirnatih in elektronskih računov. Z oddanim naročilom na spletni strani ponudnika se naročnik strinja, da se mu vsi predračuni, računi in ostali dokumenti posredujejo v elektronski obliki.

Naročnik, ki želi, da se mu račun pošlje tudi v papirnati obliki, lahko to sporoči naknadno. Za vsak račun, poslan preko navadne pošte, se obračunajo administrativni stroški v znesku 2,50 EUR z DDV.  Prav tako to velja samo na območju RS. Zahtevo za izdajo računa pošljejo na naš elektronski naslov, naveden na naši spletni strani.

2. Cene in plačilni pogoji

2.1. Vse objavljene cene na spletnih straneh ponudnika so v EUR (€) in že vsebujejo 22% DDV.

2.2. Račun
Za uporabo ponudnikovih storitev je zahtevano naročilo za določeno časovno obdobje, ki ga naročnik izvede na podlagi izbrane storitve.

Račun prejme naročnik ob naročilu in plačilu najkasneje v zakonsko predpisanem roku (24 ur) preko e-pošte na svoj e-poštni naslov v PDF obliki.

Če račun vsebuje napačen znesek in/ali specifikacije storitev, ima ponudnik pravico napake odpraviti in o tem naročnika tudi obvestiti. Naročnik se strinja, da bo upošteval popravljen predračun ali odstopil od ponudbe. Naročnik z izvedbo transakcije, ki jo ponudnik zabeleži v svojem sistemu, realizira naročilo.

2.3. Realizacija naročila
Naročene storitve bodo opravljene, ko ponudnik v svojem sistemu zabeleži transakcijo. Ponudnik naročnika o tem obvesti na e-poštni naslov, ki ga naročnik navede ob naročilu.

2.4. Podaljševanje naročenih storitev
Vse storitve so veljavne do roka, ki je naveden na ponudbi (predračunu) in računu. Vsaj 7 dni pred rokom poteka veljavnosti storitev ponudnik naročniku preko e-pošte posreduje predračun (ponudbo) za podaljšanje. V kolikor ponudnik zabeleži transakcijo v skladu z izdanim predračunom, se smatra, da storitve želi podaljšati. V primeru, da ponudnik ne prejme transakcije v skladu s predračunom do datuma poteka predračuna ali vsaj do datuma poteka storitev, se smatra, da naročnik storitev ne želi podaljšati.  V primeru ne podaljšanja paketa storitev le-ta preneha delovati 24 ur po poteku.

2.5. Odpoved in prekinitev naročenih storitev
Naročnik lahko storitev odpove tako, da ponudnika o tem obvesti preko e pošte ali telefonske številke, navedene na ponudnikovi spletni strani. V vsakem primeru se za odpoved storitve šteje tudi to, da predračun za podaljšanje storitev, ki je posredovan naročniku, ni poravnan v roku, ki ga predračun navaja.

3. Gostovanja

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za nemoteno delovanje strežniških sistemov, smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo strežniških sistemov, naročnike obvestil o večjih posodobitvah z novico na spletnih straneh (v določenih primerih tudi preko e-pošte), v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake in za varnost podatkov.

Zaradi narave storitev, ki jih ponudnik nudi ter zaradi narave delovanja interneta omrežja ponudnik ne more zagotavljati, da bodo storitve vedno dostopne.
Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na ali iz strežnika.
Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.
Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.
Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada delovanje storitev strežniških sistemov,
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
– škodo ali odgovornost nastalo pri ne prenosu ali napačnem prenosu podatkov,
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete in/ali neodposlane elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
– škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

Ponudnik ni odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ali kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih.

Naročnik se strinja, da bo ponudnik periodično ročno ali programsko brez predhodnega obvestila pregledoval delno ali celotno naročnikovo vsebino preneseno na zakupljen strežniški prostor. S tem ponudnik dodatno pripomore k varnosti strežniških sistemov (npr. iskanje neprimerne programske opreme, spletnih virusov, itd.). V kolikor ponudnik zazna neprimerno programsko kodo, se naročnik strinja, da jo ponudnik nemudoma odstrani brez predhodnega obvestila naročnika.

4. Odškodnine in nadomestila

4.1. Naročnik se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ponudnika.
4.2. Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev.
4.3. Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo v celoti zaračuna naročniku.

5. Varovanje podatkov

Ponudnik in naročnik se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovala vse podatke, do katerih bosta prišla pri medsebojnem poslovnem sodelovanju, kar vključuje tudi celotno komunikacijo preko elektronske pošte in telefona.

6. Tehnična podpora

6.1. Naročnik razume in se strinja, da ponudnik nudi podporo zgolj in samo za storitve, ki jih ponudnik ponuja preko svojih spletnih storitev in se strinja, da ponudnik nudi podporo preko kontaktnih podatkov, ki so navedeni na spletnih straneh ponudnika.

6.2. Naročnik se strinja, da bo pred zahtevkom podpore poiskal odgovor v spletnih vsebinah, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

6.3. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik ne nudi brezplačnega (tehničnega) svetovanja.

6.4. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je v komunikaciji s ponudnikom dolžan upoštevati osnovna pravila bontona, ki narekujejo vljudnost in jasno komuniciranje.

Naročnik razume in se strinja, da v kolikor se pri komuniciranju s ponudnikom ne drži osnovnih pravil bontona, mu ponudnik lahko zavrne vso nadaljnjo komunikacijo preko telefona ali v živo in omeji vso nadaljnjo komunikacijo izključno na elektronsko in navadno pošto. V primeru, da se neprimerna komunikacija nadaljuje ali stopnjuje, si ponudnik pridržuje pravico, da naročniku storitve ukine in povrne kupnino v skladu z uporabljeno metodo plačila ponudbe (predračuna).

7. Kršitev pogojev poslovanja

7.1 Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah členov tega dokumenta. Taki ukrepi vključujejo takojšnjo omejitev oz. (začasno) zaprtje naročniškega centra, dostopa do strežniškega sistema in ostalih storitev brez predhodnega opozorila in brez povračila kupnine.

7.2 Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in vse ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestil. Nepooblaščen dostop vključuje sum kraje in/ali izgube podatkov, spremembo gesla ali ostalih varnostnih informacij ali katerokoli drug dogodek, ki lahko povzroči ali omogoči nepooblaščen vstop v uporabniški račun naročnika.

7.3 Prodaja uporabniških računov ni dovoljena, prav tako ponudnik ni dolžen reševati nikakršnih sporov med naročniki, ki bi nastali zaradi dodelitve medsebojnih dostopov do računov. Pravico do obnove gesla ima le prvoten lastnik računa s katerim je bilo zakupljeno gostovanje.

7.4 Izkoriščanje nepravilnosti oziroma hroščev ni dovoljeno. Vsako nedovoljeno izkoriščanje bo ustrezno sankcionirano s prepovedjo uporabe storitev.

8. Sprememba strank v obligacijskem razmerju

Naročnik razume in se strinja, da lahko ponudnik skupaj z vsemi storitvami, podatki in pravicami ter dolžnostmi prenese izvajanje storitev na drugo pravno osebo. Ponudnik se zavezuje, da naročnika v primeru take spremembe predhodno pisno obvesti v razumnem časovnem roku, v okviru katerega naročnik navedeni spremembi lahko nasprotuje in prekine sodelovanje s ponudnikom.

9. Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poizkušala rešiti sporazumno.

Za morebitne spore, ki jih ponudnik in naročnik ne bi mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Celju.

10. Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev, zajetih z naročniško pogodbo. Vsaka taka sprememba postane veljavna sedem (7) dni po tem, ko je objavljena na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo redno obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko odpove naročniško razmerje in sicer tako, da v roku sedmih (7) dni po začetku veljavnosti te spremembe ponudniku pošlje odpoved po elektronski ali navadni pošti.